Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΤΑ 2019-2020: Εγκύκλιος Χαρίτση δίνει διευκρινίσεις για την συμμετοχή των αιρετών

Περιφέρειες Υπουργείο Εσωτερικών
Μοιραστείτε το:

Σε συνέχεια δύο κρητικών εγγράφων (από την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης), αλλά και πληθώρας τηλεφωνικών ερωτημάτων αναφορικά με τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μετά την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών για τη διετία 2019-2020, ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στις 19/2/2019 εξ. επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Χώρα (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ).

Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4369/2016, και ειδικότερα κατά το αρ.30παρ.3 αυτού, οι Υπηρεσίες όφειλαν να προβούν, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην εκ νέου συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβούλιων τους αποτελούμενα, πλην των αιρετών μελών:

  • στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού από 3 μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, είχαν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Δ/νσης και υπάγονταν στην αρμοδιότητά του, στη δε περίπτωση που ο αριθμός των Προϊσταμένων Δ/νσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκούσε για τη συγκρότησή του ή δεν είχαν γίνει επιλογές, ορίζονταν υπάλληλοι που ασκούσαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούσαν τις λοιπές προϋποθέσεις,
  • στους ΟΤΑ Β’ βαθμού από 3 μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Δ/νσης, είχαν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Δ/νσης, υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούσαν στην έδρα του, στη δε περίπτωση που ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκούσε για τη συγκρότηση του, ορίζονταν υπάλληλοι που υπηρετούσαν εκτός της έδρας του, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτήθηκαν κατά τα ανωτέρω λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), ως ισχύει, και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ως ισχύει, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του αρ.5 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και του αρ.249 του ν.3852/2010.

Περαιτέρω, η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, έληξε  την 31η Δεκεμβρίου 2018, όπως άλλωστε το ΥΠΕΣ ενημέρωσε με τις αριθμ. 31474/28.6.2018 (ΑΔΑ:7Α07465ΧΘ7-3Ι4) και 31739/28.6.2018 (ΑΔΑ: Ω368465ΧΘ7-ΝΔ1) Εγκυκλίους αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι αναδείχθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα νέα αιρετά μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για τη χρονική περίοδο 2019-2020, ο Υπουργός διευκρινίζει ότι οι Φορείς θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των ισχυουσών αποφάσεων συγκρότησης, ως προς το μέρος που αφορά στους αιρετούς εκπροσώπους και μόνο.

Τα οριζόμενα μέλη καθώς και οι εισηγητές θα αντικατασταθούν μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι απώλεσαν την ιδιότητα ένεκα της οποίας ορίστηκαν, είτε ως μέλη είτε ως εισηγητές, ή στην περίπτωση που λύθηκε η υπαλληλική σχέση τους με τον οικείο Φορέα (π.χ. συνταξιοδότηση, μετάταξη).

Περαιτέρω, ο ΥΠΕΣ ειδικά για τις Περιφέρειες ενημερώνει ότι με το αρ.276 του Κλεισθένη1(ν.4555/2018) τροποποιήθηκε το εδάφιο γ’ της παρ.1α του αρ.51 του ν.4407/2016 αναφορικά με τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων και απαλείφεται η προϋπόθεση της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτήριο για τον ορισμό των μελών (μη αιρετών) των μεταβατικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του αρ.30 του ν.4369/201ως ισχύει. Δόθηκε, έτσι, η δυνατότητα συμμετοχής στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών και προϊσταμένων Δ/νσης από τις Περιφερειακές Ενότητες, σε αντίθεση με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο παρείχε τη δυνατότητα αυτή μόνο όταν δεν επαρκούσαν οι Διευθυντές από την έδρα της οικείας Περιφέρειας.

Ο Αλ. Χαρίτσης αποσαφηνίζει ότι με τη θέσπιση της ως άνω διάταξης δεν γεννάται υποχρέωση για τη Διοίκηση να προβεί σε αντικατάσταση των ήδη οριζομένων μελών των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατά τα ανωτέρω, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της ρητής πρόβλεψης της παρ.3απερ.εε’ του αρ.30 του ν.4369/2016ως ισχύει.

Το αρ.276 του Κλεισθένη τυγχάνει εφαρμογής και πάλι μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω (απώλεια της ιδιότητας του προϊσταμένου Δ/νσης ή λύση υπαλληλικής σχέσης), όπου η Διοίκηση καλείται να ορίσει ως μέλος, πλέον, τον προϊστάμενο Δ/νσης με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Δ/νσης μεταξύ όλων των προϊσταμένων Δ/νσης της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τέλος, η Εγκύκλιος επισημαίνει ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του αρ.30 του ν.4369/2016 συστήθηκαν εκ του νόμου και κατά συνέπεια δεν απαιτούνταν Απόφαση σύστασής τους. Ωστόσο, όπου, εκ του περισσού, εκδόθηκαν Αποφάσεις σύστασης, προτείνεται η κατάργησή τους με τις Αποφάσεις συγκρότησης των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Μοιραστείτε το:
Tagged