«Τι έχουν τα έρμα και ψοφάν;» Στεγνώνει ξανά τα Ταμεία των ΟΤΑ η Κυβέρνηση!!!

Δήμοι Δημοσιονομικά
Μοιραστείτε το:

Αδειάζει τα ταμεία των φορέων η κυβέρνηση

Στην πάγια τακτική συνεχίζει η κυβέρνηση να αντλεί ρευστότητα από τους φορείς του Δημοσίου υφαρπάζοντας το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τους προκειμένου να προχωρήσει σε εκδόσεις repos.

Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει στις αγορές ότι έχει ένα υψηλό μαξιλάρι διαθεσίμων ενόψει της έκδοσης του 5ετους ομολόγου σε μια προσπάθεια να «συγκρατήσει» το επιτόκιο δανεισμού. Ωστόσο με την κίνηση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους φορείς οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται ότι εντός 30 ημερών οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους στον λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην απόφαση που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη ορίζεται ότι από 1η Μαρτίου 2019 οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού αυτού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέων με την απόφαση θα επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η μη καταβολή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό (για να δείτε ή κατεβάσετε την ΥΑ κάντε κλικ εδώ).

Μεταξύ άλλων στην απόφαση προβλέπονται:

  • Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014), ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ( ΓΔΟΥ) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α’ και Β’ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
  • Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, η ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ και παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αποστέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ. Ο Φορέας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 69Α του ν.4270/2014.

Η Υπουργική Απόφαση  που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, ενώ ήταν εν εξελίξει η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Χώρας μας, με το κλιμάκιο της Τρόικας να βρίσκεται στην Αθήνα.

Υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της, να ανοίξουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος,

Ορίζει ότι από την 1η Μαρτίου 2019 και εφεξής οι επιχορηγήσεις Δήμων και Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) θα αποδίδονται υποχρεωτικά στο  λογαριασμό του ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.   

Συγκεκριμένα, η παρ.1 του αρ.4 της Υ.Α. αναφέρει:  

“Από 01/03/2019 και εφεξής (…) Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Με απλά λόγια, εάν ο Δήμος δεν έχει συμμορφωθεί στην υποχρέωση να ανοίξει εκεί λογαριασμό, ΔΕΝ θα μπορεί να λαμβάνει χρήματα από τους ΚΑΠ.

Η Απόφαση Χουλιαράκη προβλέπει (παρ.3 του αρ.1) ότι εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της οι Φορείς “μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα”, “όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11”, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (ΣΛΘ), στο λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι Φορείς (παρ.1 του αρ.3) δύνανται να διατηρούν λογαριασμό εκτός ΣΛΘ για τη “διευκόλυνση των συναλλαγών τους”.  

Η ορθή χρήση του όρου “διευκόλυνση των συναλλαγών” ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες Γεν. Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση τα εξής κριτήρια:

α) παροχή από το πιστωτικό ίδρυμα της δυνατότητας στο Φορέα να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Η Απόφαση διευκρινίζει ότι δεν νοείται “διευκόλυνση συναλλαγών” για τις περιπτώσεις που η ίδια δυνατότητα παρέχεται από τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, οι Φορείς μεριμνούν (παρ.2 του αρ.3 ) για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.

“ΑΜΕΣΑ” θα πρέπει να προβούν στο κλείσιμο:

  • των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών,
  • των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα,
  • λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν
  • και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”.

Όσον αφορά τα όρια ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ, ορίζεται (άρθρα 12 και 13) ο τρόπος με τον οποίο θα προκύπτει η αναγκαία ρευστότητα, αλλά και θα παρακολουθείται ο έλεγχος συμμόρφωσης της ρευστότητας των λογαριασμών εκτός ΣΛΘ.

Σε περίπτωση που θα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, το ΓΛΚ θα καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Φορέα που θα υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.

Για τη μεταφορά των κεφαλαίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπεται (αρ.5) η ύπαρξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Το ΓΛΚ (αρ.6) θα παρακολουθεί τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Υ.Α. υπάρχουν προβλέψεις σχετικά με την υποβολή Πινάκων με στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού.  Οι συγκεκριμένες, αρχικά ισχύουν πιλοτικά μόνο για ορισμένους –ρητά αναγραφόμενους– Φορείς.  Οι υπόλοιπες διατάξεις της “εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης”.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Απόφαση :

Α) Εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρ.69 Α του ν.4270/2014.  

Είναι άρθρο που νομοθετήθηκε το 2015 (με την παρ.24 του αρ.10 του ν.4337/2015). Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε το 2016 (με την παρ.10 του αρ.24 του ν.4386/2016) και αντικαταστάθηκε το 2018 (με την παρ.1 του αρ.80 του ν.4549/2018).

Β) Αναφέρει, ήδη από τον τίτλο της, πως αφορά τους “Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ.10 του αρ.69Α του ν. 4270/2014”.   

Στη συγκεκριμένη παρ.10 σαφώς αναγράφεται: “ (…) συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού (…)”.

Πηγή: liberal.gr, airetos.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged