ΠΕΤΕΕΜ: «Περί διαβάθμισης των Πτυχίων ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ»

Επαγγελματική
Μοιραστείτε το:

Είναι γνωστό ότι στους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003).

Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων.

Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για το διορισμό τους την ΤΕΕ απαιτείται η Ακαδημαϊκή φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ. Τα τμήματα που λειτούργησαν στην ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ ήταν αυτά των πτυχιούχων πολυτεχνικών, οικονομικών, κ.λ.π. Σχολών ΑΕΙ, όπως και των τεχνολογικών ειδικοτήτων ΤΕΙ. Ταυτόχρονα από ιδρύσεως της σχολής φοίτησαν και πτυχιούχοι Σχολών Εργοδηγών, αντίστοιχων ειδικοτήτων των τομέων των σημερινών ΕΠΑΛ – ΕΚ.

Το πτυχίο ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ για τα τμήματα Μέσων (κυρίως Σχολών Εργοδηγών) ήταν ο βασικός τίτλος διορισμού τους στη β/θμια ΤΕΕ ως καθηγητές εργαστηριακών και τεχνολογικών μαθημάτων κλάδου 9 Ν. 580/70 και 576/77 και ΑΡ1 Ν. 1566/85 και στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ως κλάδος ΤΕ1 με τον Ν. 1586/86. Το δε πρόγραμμα σπουδών μόνο γα τα τμήματα – μέσων – σχολών Εργοδηγών και ισοτίμων αυτών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ήτο 4 πλήρης ακαδημαϊκά εξάμηνα (προσκομίζουμε σχετική βεβαίωση της σχολής). Ενώ η φοίτηση, όπως είναι γνωστό, ήτο υποχρεωτική με μαθήματα Γενικής παιδείας, με θεωρητικά τεχνολογικά μαθήματα του τομέα, καθώς επίσης και μαθήματα επιλογής, ενώ ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος κάλυπταν τα εργαστήρια κάθε ειδικότητας.

Στη συνέχεια η φοίτηση στην εποχή του «γύψου» έγινε ετήσια σε δύο Ακαδημαϊκά εξάμηνα με εντατικοποιημένο πρόγραμμα σπουδών και αριθμό μαθημάτων, που αντιστοιχούσε με το διετές πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών του κράτους, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της ΣΕΛΕΤΕ (Αριθ. Πρωτ. 146146/17-11-1964), εντούτοις όμως όλα αυτά τα χρόνια το πτυχίο ΠΑΤΕΣ των τμημάτων μέσων παραμένει αδιαβάθμητο.

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι σε περίπτωση απόρριψης στις εξετάσεις σε κάποιο μάθημα στην ΠΑΤΕΣ οι σπουδαστές υποχρεούνταν σύμφωνα με τον κανονισμό της σχολής να το παρακολουθήσουν εκ νέου στο σύνολο ενός πλήρους εξαμήνου. Δηλαδή η υποχρεωτική φοίτηση σπουδών στην ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ στις περιπτώσεις αυτές παρατείνονταν επιπλέον εξάμηνα, πέραν της κανονικής περιόδου, έως ότου η φοίτησή τους θεωρηθεί επιτυχής. έχουμε υπόψη τέτοιες περιπτώσεις συναδέλφων π.χ. έτους 1981 που φοίτησε 3 εξάμηνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 1566/85 οι εκπαιδευτικοί ΑΡ1 (ΤΕ) κατατάσσονται σε κλάδο με βασικό προσόν εκτός του Πτυχίου Σχολών Εργοδηγών και τη διετή τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα, το Πτυχίο της ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ, αποτελούσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εγγραφή κάποιου στην επετηρίδα για διορισμό στην β/θμια ΤΕΕ (δείτε τους σχετικούς νόμους 580/70 – 576/77 και το άρθρο 14 Ν. 1586/86).

Η ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ για τους φοιτούντες των τμημάτων «Μέσων» αναγνωρίζονταν ως ακαδημαϊκή φοίτηση όπου χορηγούταν σπουδαστική ταυτότητα (Paso), δωρεάν σίτιση στην εστία της σχολής κ.α. Γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν είχε καμία σχέση με τα διάφορα σεμινάρια μικρής διάρκειας που κατά καιρούς διοργανώνονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ, που μετέτρεψαν τη σχολή σε φορέα παροχής σεμιναρίων των ΕΣΠΑ, αντί της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής, που είχε ως αποστολή στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Μέσης ΤΕΕ.

Οι απόφοιτοι της σχολής ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, διορίζονταν στην ΤΕΕ με τον Ν. 580/70 ως εκπαιδευτικοί εργαστηριακών και τεχνολογικών μαθημάτων. Σχεδόν το σύνολό τους έχει διοριστεί στην ΤΕΕ αλλά αντιμετωπίζουν διαχρονικά αρκετά υπηρεσιακά προβλήματα, από τη μη αναγνώρισης του τίτλου για κάθε υπηρεσιακή και εκπαιδευτική εξέλιξη σε αντίθεση μάλιστα με συνταγματικές επιταγές, παρά την από όλους αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ΤΕ1.

Αντίθετα οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που κατέχουν πτυχίο ΤΕΛ θεωρούνται ισότιμοι και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ1, χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο.

Το υπουργείο Παιδείας κατά καιρούς, προκειμένου να δώσει κάποια λύση στην αναβάθμιση του κλάδου ΤΕ1 άρθρου 14 Ν 1566/85 προέβηκε σε αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και χωρίς να δίδει ουσιαστική λύση για όλους τους υπηρετούντες εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς, μη λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μας καθώς και της ΟΛΜΕ (14-3-1996), όπως αυτές διατυπώθηκαν διαχρονικά. Παράλληλα το Υπουργείο για το θέμα συγκρότηση ομάδα εργασίας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ1, όπου στη συνέχεια δεν κινήθηκε η διαδικασίας παρά τις δικές μας πρωτοβουλίες και την αποδοχή ανάληψης του εκπαιδευτικούς έργου από το ΕΜΠ και τα ΤΕΙ. Αντίθετα υπήρξε ρύθμιση με το άρθρου 11 Ν. 2817/2000 για την επιμόρφωση του κλάδου και η οποία έμεινα άγραφος νόμος ενώ πρόσφατα καταργήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση με τον άρθρο 39 ν. 4415/2016 ΦΕΚ Α’ 159/06-09-2016, χωρίς κάποιο εναλλακτικό σχέδιο για τη συνέχεια του κλάδου των εργαστηριακών.

Μετά όλων αυτών των δεδομένων σήμερα οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ1, που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και ΕΚ, βρίσκονται σε υπηρεσιακή και εργασιακή «οπισθοχώρηση» στο βαθμό, που τους αμφισβητούν την προτεραιότητα στον εργαστηριακό χώρο, άρα και στο δικαίωμα της συνέχειας της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα τους αποκλείουν από το δικαίωμα της επιλογής τους για τις θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων της ΤΕΕ διευθυντών, όπου με το νόμο πλαίσιο – το άρθρο 11 Ν1566/85 – είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Υπάρχουν δε εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 & ΤΕ02, όπου απέκτησαν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο και δεν τους αναγνωρίζεται διότι το ΓΛΚ λέει ότι «αν διορίστηκες χωρίς τριτοβάθμιο τίτλο δεν αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό». Οι συνάδελφοι όμως αυτοί για τον διορισμό τους αντί του πτυχίου της ΠΑΤΕΣ, που απαιτείτε στον κλάδο ΤΕ1, χρησιμοποίησαν τον τριτοβάθμιο τίτλο από ΑΕΙ που κατέχουν. Αποτέλεσμα και αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών να μην έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά, κάτι που αντίκειται με την αρχή των ίσων ευκαιριών και της εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να δοθεί οριστική λύση με τη διαβάθμισή του πτυχίου ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (παιδαγωγική επάρκεια) για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων το οποίο είναι προσόν διορισμού και αποτελούν επιπλέον ακαδημαϊκές σπουδές του βασικού πτυχίου.

Η μη κατάταξη σε βαθμίδα εκπαίδευσης των παιδαγωγικών και επαγγελματικών σπουδών στην π. ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ και σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως μετονομάστηκες αφενός ότι διατηρεί αδικίες και ανισότητες στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, έναντι άλλων πτυχιούχων ιδίων σχολών, παράλληλα θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα με τον νέο νόμο για την μοριοδότηση στις προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών.

Σε μια συνολική νομοθετική ρύθμιση του θέματος με γνώμονα την ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων εκπαιδευτικών της ΤΕΕ, συγκεκριμένα προτείνουμε:

α) Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ – Πτυχιούχους ΠΑΤΕ / ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (διετούς ή μονοετούς φοίτησης), των τμημάτων Πτυχιούχων Σχολών Εργοδηγών και των αντιστοίχων τίτλων αυτών, το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ να αντιστοιχεί με των παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών 2/ετούς φοίτησης του κράτους, σύμφωνα και με τον ιδρυτικό νόμο της ΣΕΛΕΤΕ.

Β) Για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ με Πτυχίο της ΠΑΤΕΣ -ΣΕΛΕΤΕ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως μετεξελίχθηκε η σχολή, η παιδαγωγικής τους φοίτηση και επάρκεια να θεωρείται ως master με 4+1=5/ετή συνολική φοίτησή τους. Κάτι ανάλογο με τη πρόσφατη ρύθμιση της αναγνώρισης των διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να στηρίξει το δίκαιο αίτημα των καθηγητών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, που χρόνια τώρα αναπαράγεται μια αδιαβάθμητη παιδαγωγική επάρκεια στη χώρα μας.

ΥΓ.: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«Ισοδύναμος τίτλος προς το πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ».

ΤΟ Δ.Σ.

Μοιραστείτε το:
Tagged