Ο Αντιδήμ. Περιστερίου κος Τάσος Θεοδωράκος, η «μελέτη» των 34.720 ευρώ για την «Κοινωνική Συνοχή» και ο ίδιος «μελετητής»

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Στο δήμο Περιστερίου, κάθε αντιδήμαρχος θέλει τη μελέτη του πόσο  μάλλον  εφόσον υλοποιείται έναντι σεβαστής αμοιβής από  κοινό συνεργάτη   “μελετητή΄”…

Στο δήμο Περιστερίου, κάθε αντιδήμαρχος θέλει τη μελέτη του, αλλά για την ανάθεσή της δεν έχει πολλά περιθώρια επιλογής, αφού ο ειδικός μελετητής είναι εξ αρχής προκαθορισμένος, άγνωστο πώς…

Ένα δεύτερο στοιχείο, που διακρίνει τις μελέτες που επιθυμούν και αναθέτουν  οι αντιδήμαρχοι, είναι ότι όλως τυχαίως, οι προσφορές του μοναδικού ιδιώτη επαγγελματία στον οποίο απευθύνονται δεν ενέχουν καμία έκπτωση και  κατά σατανική σύμπτωση το ποσό της προσφοράς τους συμπίπτει με  το ποσό που έχει αποφασίσει ο  αναθέτων αντιδήμαρχος να διαθέσει…

Ας τα πάρουμε με την σειρά…

 • Οι απευθείας Αναθέσεις

Στις 29 Αυγούστου με την 39856/29.8.2022 απόφασή του (ΑΔΑ: Ψ3Θ6Ω3Ξ2-5ΞΨ) ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Περιστερίου κος Τάσος Θεοδωράκος ΑΝΑΘΕΤΕΙ την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5/29.07.2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στην εταιρεία “CULTCOM – Conferences, Consulting & Heavy Industry Solutions IKEοδός ΣΤΑΔΙΟΥ 61, Τ.Κ. 105 51 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, έναντι του ποσού των 34.720,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

Είχε προηγηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ο αντιδήμαρχος  Οικονομικών κος Σταυρούλιας Αλέξιος, ο οποίος με την 57831/28.12.2021 ΑΝΑΘΕΣΕ «τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και της βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου» στην εταιρεία “CULTCOM – Conferences, Consulting & Heavy Industry Solutions IKE, οδός ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , Τ.Κ. 105 51 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, έναντι του ποσού των 32.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως εξής:

 • Η επιλογή του ίδιας εταιρίας παρόχου υπηρεσιών και το περιέργως ταυτόσημο των διοικητικών βημάτων και στις δύο αποφάσεις…

Και στις δύο απευθείας αναθέσεις, αν και διαφορετικό το εργασιακό θεματικό αντικείμενο της κάθε μίας και μάλιστα ακραία διαφορετικό  επιλέχθηκε η ίδια εταιρία, από τους αναθέτοντες αντιδημάρχους του Δήμου Περιστερίου.

Όπως φαίνεται και πιστοποιείτε και από τα παρακάτω παρατιθέμενα αποσπάσματα των δύο αποφάσεων ανάθεσης,  δεν υπήρξε ανοικτή πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σε περισσότερους από έναν τουλάχιστον ενδιαφερόμενους, ή ενδιαφερόμενες νομικές οντότητες, αλλά και στις δύο περιπτώσεις  σε ένα και μοναδικό, στην εταιρεία “CULTCOM – Conferences, Consulting & Heavy Industry Solutions IKE, η οποία έλαβε τελικά και τις δύο αναθέσεις, την πρώτη από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κο Σταυρούλια και η δεύτερη από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κο Θεοδωράκο…

Περίεργη σύμπτωση, υπάρχει ακόμη στα βήματα   για να νομιμοποιηθεί η απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία και στις δύο περιπτώσεις, ενώ όπως προαναφέρθηκε η τελευταία και στις δύο προσφορές της «έπεσε» ακριβώς στο ποσό που  όριζαν ως εγκεκριμένη δαπάνη του Δήμου, χωρίς να προσφέρει καμία έκπτωση… κάτι που και οι δύο αντιδήμαρχοι αποδέχθηκαν χωρίς καμία αντίρρηση ή έστω απορία…

 • Τα βήματα για την έκδοση των δύο αποφάσεων

Η απόφαση του κου Τάσου Θεοδωράκου (Απόσπασμα)

16) Την υπ’ αριθμ.5/29.07.2022 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

17) Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.37380/04.08.2022 αίτημα της Δ/νσης νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.720,00€ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου» (ΑΔΑΜ: 22REQ011058583)

18) Την υπ’ αριθμ.756/09.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011086693 – ΑΔΑ: Ψ0ΑΜΩΞ2-5ΨΥ), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

19) Την υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.38283/10.08.2022 απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση της υπ’αριθμ. 5/29.07.2022 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΔΤ5ΩΞ2-122)

20) Την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 38292/10.08.2022 πρόσκληση προς την Εταιρεία στην εταιρεία “CULTCOM – Conferences,Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” με διακριτικό τίτλο « CULTCOM» περί υποβολής προσφοράς. (ΑΔΑΜ : 22PROC011087747)

21) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 38716/17.08.2022 υποβληθείσα προσφορά της ανωτέρω εταιρείας

22) Την αναγκαιότητα της ανάθεσης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου

Η απόφαση του κου Αλέξιου Σταυρούλια (Απόσπασμα)

 1. την υπ’ αριθμ. 5/25.11.2021 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Διοίκησης με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.οικ. 52475/30.11.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη διαξαγωγή της διαδικασίας
 2. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων διαχειριστικής χρήσης έτους 2021 του Δήμου στην υπό στοιχεία Κ.Α. 10.6142.101 πίστωση με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών)» και τη δέσμευση πίστωσης με την υπ’αριθμ.56081/17.12.2021 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στην υπό στοιχεία Κ.Α. 10.6142.101 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών) αντίστοιχη πίστωση
 3. Την υπ’ αριθμ. 5/25.11.2021 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.55171/14.12.2021 αίτημα προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 32.240,00€ για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και εισπραξιμότητας των εσόδων και βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών ( ΑΔΑΜ: 21REQ009747094)
 5. Την υπ’ αριθμ.936/17.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009785243 – ΑΔΑ: Ψ2ΡΣΩΞ2-ΦΡ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 4.030,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία θα βαρύνει την υπό στοιχεία Κ.Α. 10.6142.101 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών)» και την υπ’αριθμ. Πρωτ. οικ.55171/14.12.2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε ποσό 28.210,00 € και θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων διαχειριστικής χρήσης 2022.βαρύνοντας την αντίστοιχη πίστωση.
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ. 56396/20.12.2021 απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 5/2021 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας με παράλληλη αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας των οφειλών)» ( ΑΔΑ: 9ΒΣΔΩΞ2-6ΘΚ )
 7. Την αριθμ. Πρωτ.οικ. 56419/20.12.2021 πρόσκληση προς την Εταιρεία στην εταιρεία “CULTCOM – Conferences,Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” με διακριτικό τίτλο «CULTCOM»περί υποβολής προσφοράς. (21PROC009789433)
 8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 57705/27.12.2021 υποβληθείσα προσφορά της Εταιρείας “CULTCOM –Conferences, Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” με διακριτικό τίτλο « CULTCOM»
 9. Την αναγκαιότητα των Υπηρεσιών για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προϋπολογισμού εξόδων και της βελτίωσης της
 • Η έναρξη πληρωμών… για τις απευθείας αναθέσεις

Στις 30 Μαρτίου 2022, εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου, με την υπογραφή του Αν. Προϊσταμένου της κου Χιώτη χρηματικό ένταλμα 16.248,96 ευρώ συνολικά η 15.184,36 ευρώ καθαρά, στο όνομα του αποδέκτη… “CULTCOM – Conferences,Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” Σύμφωνα  με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια του δήμου με ΑΔΑ: 6ΣΖΛΩΞ2-ΩΑ9, πρόκειται για «πληρωμή»  του δικαιούχου για υπηρεσίες που πρόσφερε  στο δήμο Περιστερίου και ειδικότερα όπως αναφέρετε έχουσα: Αιτία Πληρωμής: «Δαπάνη για Υπηρεσίες Ελέγχου & Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Οικονομικής Υπηρεσίας» (σ.σ. Περιστερίου).

Επιμύθιο

Κατ’ αρχή θα είμαστε ειλικρινείς ως στήλη…. Δεν αμφισβητούμε  την αλήθεια των πραγμάτων που  αναφέρονται στα έγγραφα,… αλλοίμονο επίσημα έγγραφα και μάλιστα δημοσιευμένα στο Διαύγεια του Δήμου είναι…

Εντυπωσιάζει, όμως η εικόνα που δίνεται για τον Δήμο Περιστερίου  και τις υπηρεσίες του,  εικόνα που «φωτογραφίζει»  τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’αυτές, ανίκανους να  προσφέρουν το παραμικρό, πέρα  από τις τυποποιημένες υπηρεσίες ενός ταπεινού κλασσικού γραφειοκράτη… που δεν διαθέτει καμία γνώση και με απλά λόγια  εικόνα υπαλλήλων ανίκανων να κάνουν οτιδήποτε πέρα από τα  τυπικά και στελέχη διοίκησης που το μόνο που καταφέρνουν είναι να «καταθέτουν ΑΙΤΗΜΑΤΑ προς τους πολιτικούς προϊσταμένους τους» για υψηλού κόστους μελέτες, δίνοντας προς τα έξω την εντύπωση ότι συμμετέχουν  ως μέλη σε μία βιομηχανία παραγωγής πολύ καλά αμειβόμενων μελετών επί παντός επιστητού…

ΚΑΙ όπως ανέφερε στην στήλη θυμόσοφος παλιός αιρετός της πόλης «αυτοί είναι ικανοί να παραγγείλουν μελέτη»  ακόμη και για την ερωτική αναπαραγωγή των πεταλούδων της κοιλάδας του πάλαι ποτέ Κηφισού στο τμήμα, από Γέφυρα Κωνσταντινουπόλεως – Δυραχείου και έως  κόμβο Λεωφόρου Καβάλας»… ή ακόμη και  για «το πήδημα της Κουκουβάγιας στις φυλλωσιές του ποιο όμορφου Άλσους της Αττικής»…

Και φυσικά το μεγάλο ερωτηματικό είναι: Ποια είναι τα προσφερόμενα από την εταιρία  “CULTCOM – Conferences,Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” που την έκανε μοναδική για να επιλεγεί στις δύο απευθείας αναθέσεις… και με απλά λόγια αυτό που έκανε το Δήμο Περιστερίου, να ζητήσει προσφορά, μόνο απ’αυτή και από κανένα άλλο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών, πρόσωπο ή νομική οντότητα…

Το Κυρίαρχο, όμως ερωτηματικό είναι: «Το πώς οι υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς κανένα, -έτσι τουλάχιστον φέρεται να είναι-,  ερέθισμα ή και εντολή από τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, «ξυπνούν» κάποια χρονική  στιγμή και διατυπώνουν ΑΙΤΗΜΑΤΑ προς τους τελευταίους για μελέτες  οι οποίες έχουν κατά κανόνα ελάχιστο κόστος που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ… Λαϊκίζοντας θα αναφερθούμε ως στήλη ότι «πιθανόν φταίνε τα φεγγάρια…»

Αν  υπάρχει έλεγχος για όλα αυτά από την αντιπολίτευση…; Μας ρωτάνε αρκετοί… «Αν την είδατε… εσείς…. Καλώς…. Η στήλη μπορεί μόνο να αναφέρει ότι απλώς οι άνθρωποι ζουν στον δικό τους παράλληλο κόσμο…»

Νίκος Παρίκος

———————-

 • Για να δείτε την Απόφαση του κου Τάσου Θεοδωράκου κάντε κλικ εδώ  
 • Για να δείτε την Απόφαση του κου Αλέξη Σταυρούλια κάντε κλικ εδώ  
 • Για να δείτε τις πρώτες πληρωμές για την απευθείας ανάθεση του κου Σταυρούλια κάντε κλικ εδώ  

Δείτε ακόμη…

Μοιραστείτε το:
Tagged