Κόσκινο έχουν, το «κουνάνε»: Το Παιδείας αλλάζει την Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ

Επαγγελματική
Μοιραστείτε το:
Κόσκινο έχουν, το «κουνάνε»: Το Παιδείας αλλάζει την Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ

 

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε ενημερωτική εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες για τα όσα προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται να υποβληθεί το νέο Π.Δ. που ρυθμίζει  θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Π.Δ. 40/2018 (Α ̈ 76). Για να δείτε την Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, κάντε κλικ εδώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Εγκύκλιο, το νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τα εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών/-τών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

(α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών/-τών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να είναι εφικτό να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε σχετικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση της/του εκπαιδευτικού.

(β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών/-τών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών/-τών.

(γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α ́ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθεί στο Β ́ τετράμηνο.

(δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα» (εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή») διενεργείται υποχρεωτικά από μία σε κάθε τετράμηνο γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών.

(ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων κατατίθενται στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο/η εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα

τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο

την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες

τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/-τριών, σε προαιρετική βάση

τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/-τριας, όπου αυτός

τηρείται.

Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παρούσας παραγράφου, ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

 1. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των τετραμήνων τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι μαθητές/-τριες έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών

η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων

η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης

η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων

η αξιολόγηση δεδομένων

η συνδυαστική σκέψη

η ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

 1. Μαθητές/-τριες Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

Για τους μαθητές των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, αναλυτικά και ανά τάξη ισχύουν τα ακόλουθα:

3.1. Α ́ τάξη

3.1.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας«Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Γεωμετρία», «Φυσική», «Χημεία», «Ιστορία», τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα», θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα.

3.1.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.1.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Βιολογία

Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» οι μαθητές/-τριες εξετάζονται σε δύο ομάδες θεμάτων:

αα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αξιολογούν την ικανότητα του/της
μαθητή/-τριας να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και πληρότητα. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού – λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

αβ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα που μπορούν να αξιολογούν την ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

β) Πολιτική Παιδεία

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

βα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό
τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού – λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

ββ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα (ασκήσεις εφαρμογών ή προβλήματα, ή ερωτήματα) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

γ) Θρησκευτικά

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.

Α ́ Ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:

 1. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
 2. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμηση

iii. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου)

 1. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης
 2. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.

Β ́ Ομάδα. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.

Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

δ) Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στους/στις μαθητές/-τριες ένα διδαγμένο κείμενο στα Αγγλικά, που συνοδεύεται από μία δοκιμασία με ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (τριάντα (30) μονάδες).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (είκοσι (20) μονάδες ).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (είκοσι (20) μονάδες).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (τριάντα (30) μονάδες).

ε) Πληροφορική

Η κατανομή της βαθμολογίας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους ερωτημάτων κάθε θέματος και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητριών/-τών και η ικανότητα αξιοποίησης

θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας της/του μαθήτριας/-τή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητριών/-τών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

στ) Φυσική Αγωγή

Για το μάθημα «Φυσική Αγωγή» η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, διότι ο/η μαθητής/-τρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), πρόσθετα στοιχεία συνεκτιμώνται θετικά, τόσο για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.

Στο ΕΠΑ.Λ. η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/-τριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής είναι:

Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/-είσες μαθητές/-τριες, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

3.1.2.2. Μαθήματα Προσανατολισμού

α) Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή/-τριας λαμβάνονται υπόψη:

αα. Η επίδοση της ομάδας. Οι ομαδικές εργασίες αξιολογούνται ως προς τη γραπτή εργασία, το τελικό προϊόν, την παρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδεικτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 1. γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά ερωτήματα, το θεωρητικό μέρος/
  πληροφορίες, η περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι
  πηγές, η καλαισθησία των παραδοτέων εργασιών, η ορθή χρήση του λόγου
 2. τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομάδες σε συνεργασία με τον/τη
  διδάσκοντα/-ουσα

iii. διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος,
συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία πρωτοτυπίας/
επεκτάσεις

 1. παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ερευνητικής εργασίας, συμμετοχή όλων των
  μελών της ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού.

αβ. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ατομική συμβολή στις ομαδικές εργασίες.

αγ. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στην παρουσίαση των εργασιών.

β) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Για την αξιολόγηση, ο/η διδάσκων/-ουσα συνεκτιμά:

βα. τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία

ββ. την προφορική εξέταση, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο μάθημα

βγ. τις εργασίες που υλοποιούν στο σπίτι ή στο σχολείο.

Οι εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος κατανέμονται ως εξής:

Α ́ Τετράμηνο: Δημιουργία Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του/της μαθητή/-τριας (ατομική εργασία). Ο Ατομικός Φάκελος μαθητή/-τριας δημιουργείται, οργανώνεται και ενημερώνεται από τον ίδιο τον/τη μαθητή/-τρια με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ενώ φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του/της κατόχου του/της. Είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει: ημερολόγιο προσωπικής πορείας – εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π., ατομικά και ομαδικά επιτεύγματα – διακρίσεις του/της μαθητή/-τριας, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ.

Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία.

Β ́ Τετράμηνο: Ο/η διδάσκων/-ουσα δύναται να επιλέξει σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες ένα από τα κάτωθι:

 1. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης μαθητή/-τριας με μία (1) ατομική εργασία, που
  εκπονείται στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Η εργασία θα είναι γραπτή, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων.

Το θέμα θα πρέπει να αφορά στη σύνδεση του Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας ή τη σύνδεση του
περιβάλλοντος εργασίας με την ασφάλεια και υγεία.

 1. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου μαθητή/-τριας με την παρουσίαση μιας επαγγελματικής
  μονογραφίας (ατομική εργασία). Η επαγγελματική μονογραφία είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε σε μια μικρή ομάδα συναφών επαγγελμάτων. Η εν λόγω μονογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Μέρος 1ο

α. Εισαγωγή: Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση- περιγραφή επαγγέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική ιδέα για το επάγγελμα)

β. ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο)

γ. κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος, παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις.

Μέρος 2ο

Ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο. Αυτός ο θεματικός άξονας μπορεί να συμπεριλάβει:

α. τα τυπικά προσόντα-τρόπους εισόδου στο επάγγελμα

β. την περιγραφή απαραίτητων σπουδών

γ. την περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

δ. τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικανός/ή να κάνει ο/η επαγγελματίας)

ε. τα στοιχεία προσωπικότητας του/της επαγγελματία

στ. τις εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, είδος απασχόλησης κ.ά.)

ζ. τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την άσκησή του

η. τα μέτρα υγείας και ασφάλειας

θ. τους χώρους επαγγελματικής απορρόφησης

ι. τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

ια. την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας

ιβ. το δυναμικό επαγγέλματος

ιγ. τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης

ιδ. τις πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα (επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά επαγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα αυτή κ.ά.).

Μέρος 3ο

Παραρτήματα: Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.

γ) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.)

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους/στις οποίους/-ες έχει ανατεθεί η εφαρμογή της Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή ή τις θεματικές περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών. Μετά τη συγκρότηση των ομάδων, οριστικοποιείται το θέμα από τον/την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες, καθορίζονται οι στόχοι και οργανώνεται η πορεία εργασίας. Κατά τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις και κατατίθενται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα παραδοτέα (κατασκευές, τέχνημα, φωτογραφίες, βίντεο, λεύκωμα κ.ά.).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει στη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/-τριών, ο βαθμός για το εν λόγω μάθημα προκύπτει από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που αναπτύσσονται καθώς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο/η μαθητής/-τρια.

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

 1. η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσδιορισμό του σκοπού του (αποτίμηση της αξίας και κρισιμότητας του θέματος για τους/τις μαθητές/-τριες ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται)
 2. η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων

iii. η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για έναν ειδικό
σκοπό ή κοινό και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής

 1. η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της
  δραστηριότητας
 2. η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες
 3. η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα

vii. η συνεργατικότητα – ομαδικότητα

viii. η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων

 1. η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης της δραστηριότητας ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται
 2. η ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν από την αρχή της δραστηριότητας πρόσθετα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους αξιολόγηση με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγησης που θα περιλαμβάνει κριτήρια, όπως τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να ενισχύει τα θετικά σημεία της δράσης κάθε μαθητή/-τριας.

3.1.2.3. Μαθήματα Επιλογής

α) Αγωγή Υγείας

Για τo μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μίας για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους/στις μαθητές/-τριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους/τις μαθητές/-τριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/- τρια ή ομάδα μαθητών/-τριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο/η διδάσκων/- ουσα και παραδίδεται πριν τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

 1. η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες
 2. η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα

iii. η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα

 1. η ανάληψη πρωτοβουλιών.

β) Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

βα. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών/-τριών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

ββ. Ο τρόπος παράστασης του αντικειμένου είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

βγ. Από τους/τις μαθητές/-τριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι τα εξής:

ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (σαράντα (40) μονάδες)

ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (είκοσι (20) μονάδες)

πληρότητα σχεδίασης – ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης (δέκα (10) μονάδες) – γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης (δεκαπέντε (15) μονάδες), που αξιολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες

γενική εικόνα (πέντε (5) μονάδες)

οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (δέκα (10) μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων (πέντε (5) μονάδες) – ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες).

Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

γ) Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» η γραπτή εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις, με τις πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση της/του εκπαιδευτικού, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). Θα ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους και το άθροισμά τους θα συγκεντρώνει το 50% της βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα δίδεται σχεδιαστική άσκηση που θα συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, με τα εξής κριτήρια:

 1. οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (δέκα (10) μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση (πέντε (5) μονάδες) – ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες)
 2. εφαρμογή των βασικών εννοιών της οπτικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, (τριάντα (30) μονάδες)

iii. ποιότητα σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες)

 1. ολοκλήρωση – γενική εικόνα (πέντε (5) μονάδες).

δ) Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Αρχές Οικονομίας, Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτιλιακές Γνώσεις

Η γραπτή εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

δα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού – λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

δβ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα (ασκήσεις εφαρμογών ή προβλήματα, ή ερωτήματα) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

3.2. Β ́ τάξη

3.2.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.2.1.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Φυσική» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα.

3.2.1.2 Μαθήματα Τομέα

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και 50% στη δεύτερη.

Τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

 1. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
 2. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων

iii. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης

 1. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
 2. η αξιολόγηση δεδομένων
 3. η συνδυαστική σκέψη

vii. η ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ώρας.

β) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» θα εξετάζονται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένο στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

3.2.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.2.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Χημεία» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας ώρας.

β) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Θρησκευτικά», «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» και «Φυσική Αγωγή» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για τα αντίστοιχα μαθήματα της Α ́ τάξης.

γ) Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για το μάθημα «Πληροφορική» της Α ́ τάξης.

3.2.2.2. Μαθήματα Τομέα

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα της Β ́ τάξης.

Στο μάθημα «Αγγλικά Τομέα» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης με εκείνη η οποία αναφέρεται για το μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» Γενικής Παιδείας στην Α ́ τάξη.

β) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μεικτών μαθημάτων δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

 1. ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο
 2. ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον

iii. ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά

 1. η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας
 2. ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό
 3. η επίδοση στην γραπτή ή πρακτική ή προφορική δοκιμασία του τετράμηνου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων.

Όσον αφορά την εκτέλεση και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης, ο/η μαθητής/- τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας. Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

Ειδικότερες οδηγίες εξέτασης παρέχονται για τα ακόλουθα μαθήματα:

βα. Στο μάθημα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

ββ. Στο μάθημα «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι μαθητές/-τριες καλούνται να εφαρμόσουν τις πρακτικές δεξιότητες ψηφιακής σχεδίασης που διδάχθηκαν. Το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο – στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση, και συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του προς σχεδίαση θέματος. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:

 1. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
 2. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)

iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)

 1. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

βγ. Για τα μαθήματα «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας και «Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγ-γελμάτων, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 1. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες)
 2. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες)

iii. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), (25 μονάδες)

 1. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).

3.3. Γ ́ τάξη

3.3.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.3.1.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Άλγεβρα» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας (1) ή δύο (2) ωρών ανά μάθημα.

3.3.1.2. Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β ́ τάξης.

β) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» και «Γραμμικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής», θα εξετάζονται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένο στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

3.3.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.3.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία», «Φυσική» και «Χημεία» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ.40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας (1) ώρας.

β) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» και «Φυσική Αγωγή» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για τα αντίστοιχα μαθήματα της Α ́ τάξης.

γ) Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για το μάθημα «Πληροφορική» της Α ́ τάξης.

3.3.2.2. Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασής τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β ́ τάξης. Ειδικότερα:

αα. Στο μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης με εκείνη η οποία αναφέρεται για το μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» Γενικής Παιδείας στην Α ́ τάξη.

αβ. Στο μάθημα «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά» της ειδικότητας «Υπάλληλος
Τουριστικών Επιχειρήσεων» τα θέματα στη γραπτή εξέταση, ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται στις/στους μαθήτριες/-τές ένα (1) διδαγμένο κείμενο στα Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά, που συνοδεύεται από μία δοκιμασία με ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (30 μονάδες).

Θέμα 2. Λεξικογραμματική

Δίδονται δοκιμασίες που αποσκοπούν στον έλεγχο λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα συμπλήρωσης και επιλογής αντίστοιχα, για τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική γλώσσα (40 μονάδες).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου στη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

β) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «μη εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β ́ τάξης.

Ειδικότερες οδηγίες εξέτασης παρέχονται για τα ακόλουθα μαθήματα:

βα. Στο μάθημα «Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο – στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος (ξυλότυποι, σχεδιαστικά θέματα συγκοινωνιακών έργων κ.λπ.). Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» στο άρθρο 15 του π.δ.40/2018.

ββ. Στα μαθήματα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και «Ψηφιακή Σχεδίαση» της ειδικότητας Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων, οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.

Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

βγ. Στο μάθημα «Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης, ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να «μεταφέρουν» με ψηφιακό τρόπο στην οθόνη του Η/Υ αντίγραφο σκαριφήματος από παραδοσιακό κτήριο, εκκλησία, μικρό αρχαίο μνημείο ή ό,τι άλλο κρίνεται ότι ανήκει μέσα στο πλαίσιο της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα. Στο σκαρίφημα (το οποίο κρίνεται σκόπιμο να είναι απλοποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών/- τριών) αποδίδονται με ευκρίνεια οι βασικές διαστάσεις, τα ύψη των τομών και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που κρίνονται απαραίτητες για την συνολική απόδοσή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:

 1. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
 2. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)

iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)

 1. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

βδ. Στα μαθήματα «Σχέδιο Ειδικότητας» της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και «Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού» της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:

 1. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες)
 2. ηπληρότητατωναπαντήσεων(σχεδίασηόλωντωνζητουμένωνκαιτωνστοιχείωντους,όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες)

iii. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), (25 μονάδες)

 1. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).

βε. Στο μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου – Σχέδιο με Η/Υ» της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»:

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

 1. ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο
 2. ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την
  υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση
  της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον

iii. ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά

 1. η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας
 2. ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης ο/η μαθητής/-τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας. Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

Για την αξιολόγηση του Σχεδίου με Η/Υ οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:

 1. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
 2. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)

iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)

 1. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

Στην τελική βαθμολογία του μαθήματος συνυπολογίζεται η απόδοση του/της μαθητή/-τριας στις «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» και στο «Σχέδιο με Η/Υ».

γ) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» της ειδικότητας «Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018 για το αντίστοιχο «γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β ́ τάξης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

Για τους μαθητές/-τριες των Γ ́ και Δ ́ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισμένα όπως ακριβώς και τα μαθήματα του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με τα αναφερόμενα παραπάνω. Όσα μαθήματα της Γ ́ και Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «μη εξεταζόμενα», αξιολογούνται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, με τη διαφορά ότι για αυτά τα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του Α ́ τετραμήνου ή του Β ́ τετραμήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα.

Για τους μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχ. έτους 2018-2019, ισχύουν τα ακόλουθα: Αυτοτελή Τμήματα

(α) Ο τρόπος αξιολόγησης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Αυτοτελή Τμήματα, όπως έχουν οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ2/177268/22-10-2018 υπουργική απόφαση, είναι κοινός με εκείνον των αντίστοιχων μαθημάτων της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων.

 1. Μαθητές/-τριες Γ ́ και Δ ́ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης
 2. Μαθητές/-τριες Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ν.4473/2017

(β) Ο τρόπος αξιολόγησης των μη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Αυτοτελή Τμήματα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Δ ́ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 του ν.4186/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α ́ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α ́ 68).

Τμήματα Συνδιδασκαλίας

(α) Η αξιολόγηση και η εξέταση στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, στα Τμήματα Συνδιδασκαλίας, πραγματοποιείται στα ίδια θέματα με εκείνα των μαθητών/-τριών του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων. Η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ξεχωριστή κατάσταση, με τον τίτλο του μαθήματος του ν.4186/2013 ή τον νέο τίτλο του μαθήματος που έχει αντικατασταθεί ή προστεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ2/177268/22-10-2018 υπουργική απόφαση.

(β) Ο τρόπος αξιολόγησης των μη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Τμήματα Συνδιδασκαλίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Δ ́ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 του ν.4186/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α ́ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α ́ 68).

Η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών/-τριών στα μαθήματα αυτά, πραγματοποιείται ξεχωριστά από τους/τις μαθητές/-τριες του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων, σε όμοια ή διαφορετικά κατά περίπτωση θέματα και η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ξεχωριστή κατάσταση, με τον τίτλο του μαθήματος του ν.4186/2013.

Για τις ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις των τετραμήνων των μαθητών/-τριών της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχ. έτους 2018-2019ι ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα παραπάνω για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Μοιραστείτε το:
Tagged