Ελεγκτικό Συνέδριο: Τι ισχύει για τον ορισμό ΔΣ των Δημοτικών ΝΠΔΔ και τα έξοδα παράστασής τους

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Έξοδα παράστασης και ορισμός ΔΣ των Δημοτικών ΝΠΔΔ: Τι έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δύο σημαντικά ζητήματα για τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων αφορά η αριθμ.165/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το πρώτο ζήτημα είναι εάν οι Αποφάσεις ορισμού/εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού ΝΠΔΔ απαιτείται να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τι γίνεται εάν δεν δημοσιευτούν.

Το δεύτερο, εάν οι Αποφάσεις καθορισμού των εξόδων παράστασης αυτών,μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ και υπό ποια προϋπόθεση.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε τον ορισμό και τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ που ήταν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Ως προς την αναδρομικότητα των εξόδων παράστασης, το Ελεγκτικό Συνέδριο βασίστηκε στη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία οι διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ήτοι τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους. Κατ’ εξαίρεση, οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις μπορούν να ισχύουν αναδρομικά, εάν τούτο ρητά προβλέπεται από διάταξη νόμου.

Περαιτέρω, έκανε επίκληση του αρ.40 του ν.849/1978, ως ισχύει, που αναφέρει ότι για την αναδρομικότητα συγκεκριμένων κανονιστικών πράξεων απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοσή τους.

Κατέληξε στην κρίση πως ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος δικαιούνται μηνιαία έξοδα παράστασης, από το χρόνο έκδοσης της κανονιστικής Απόφασης, με την οποία το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι δικαιούνται έξοδα παράστασης, όχι για προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Τούτο διότι, η εξουσιοδοτική διάταξη του αρ.242 του Κώδικα Δήμων δεν προβλέπει τη δυνατότητα να ανατρέξουν τα αποτελέσματα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε προγενέστερο χρονικό σημείο.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί η Απόφαση να αποκτήσει αναδρομική ισχύ, κατά ένα έτος, υπό την προϋπόθεση ότι στην έκδοσή της έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών (σύμφωνα με το αρ.40 του ν.849/1978, ως ισχύει, στο οποίο προβλέπεται η υπό όρους δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων με αναδρομική ισχύ με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών).

Όσον αφορά το ζήτημα δημοσίευσης ή μη σε Φ.Ε.Κ., το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει πως η πράξη του αρμόδιου οργάνου, με την οποία ορίζεται ένα πρόσωπο ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ενός δημοτικού νομικού προσώπου, αποτελεί ατομικού περιεχομένου πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο.

Το ίδιο ισχύει και για την πράξη εκλογής ενός προσώπου στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ενός δημοτικού ν.π.δ.δ., ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (παρ.1αρ.240 του Κώδικα Δήμων).

Η δημοσίευση των ως άνω ατομικών διοικητικών πράξεων (πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το αρ.51 του ν.1892/1990, όλα τα ν.π.δ.δ. πλην ορισμένων εξαιρέσεων), που επιβάλλεται από την ειδική διάταξη της παρ.2περ.ιβ΄ του ν. 3469/2006, αποτελεί συστατικό στοιχείο για τη νόμιμη υπόστασή τους και, ως εκ τούτου, χωρίς τη δημοσίευσή τους οι πράξεις αυτές είναι ανυπόστατες.

Εξάλλου, οι διατάξεις του ν.3861/2010 για την υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων στο διαδίκτυο δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις του ν.3469/2006.

Επομένως, ατομική διοικητική πράξη που έχει αναρτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010, στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί, παρότι ήταν δημοσιευτέα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν έχει νόμιμη υπόσταση.

Δεδομένων των ανωτέρω, στη συγκεκριμένη υπόθεση έκρινε ότι τα χρηματικά εντάλματα δεν έπρεπε να θεωρηθούν:

  • Η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα έξοδα παράστασης δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς είχε εκδοθεί χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.
  • Οι Αποφάσεις ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Για να δείτε την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάντε κλικ εδώ

Πηγή: airetos.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged