Δύο αλυσοδεμένες «μαϊμούδες»…

Πολιτισμοί
Μοιραστείτε το:

Έτσι αλέθονται οι άνθρώπινες υπάρξεις

Μου έκανε έντύπωση μία άνάρτηση ένός φίλου που τά είπε όπως λέμε “έξω άπό τά δόντια” καί δέν τό κρύβω χάρηκα. Πάντοτε χαίρομαι όταν αισθάνομαι ότι ο κόσμος γύρω μου διαισθάνεται όλο καί περισσότερα πράγματα,…

Δύο αλυσοδεμένες «μαϊμούδες»

Μου έκανε έντύπωση μία άνάρτηση ένός φίλου που τά είπε όπως λέμε “έξω άπό τά δόντια” καί δέν τό κρύβω χάρηκα. Πάντοτε χαίρομαι όταν αισθάνομαι ότι ο κόσμος γύρω μου διαισθάνεται όλο καί περισσότερα πράγματα, άλλά ένας λόγος παραπάνω όταν μπορεί νά έξωτερικεύση τις σκέψεις του καί νά μοιρασθη τις άνησυχίες του.

Έγραψε: «Μέ άφορμή την δολοφονία του Έλληνα ….», καί είπε αύτά που θεώρησε σάν άδικία, τά όποια τείνουν νά γίνουν συνήθεια καί καθημερινότητα, χωρίς ο κόσμος νά ένοχλείται ιδιαίτερα άποδεικνύοντας άκόμη μία φορά τήν άλήθεια του παραδείγματος του βατράχου πού σιγοβράζει μέσα σέ μία κατσαρόλα καί δέν πηδάει έξω γιά νά σωθή. Αγανάκτησε λοιπόν μέ τον μόνιμο έξευτελισμὀ πού μάς ύποβάλλει ή άνθελληνική κυβέρνησή μας καί μέ τις άδικες προκλήσεις πού ύφιστάμεθα άπό τις γειτονικές χώρες, οι όποιες φανερά πλέον έχουν άρχίσει νά τρέφονται άπό τό ήμιθανές σώμα τής Ελλάδος. Ό ξενιστής πεθαίνει άπό τό παράσιτο τής άριστεράς καί τής προόδου και οί ύαινες έχουν άρχίσει καί ξεσκίζουν τις σάρκες της.

Γιά κάποια άπό τις άναφορές του μία φίλη του, άντέκρουσε τήν κατά τήν γνώμη της «άπόλυτη θεωρητική» στάση του άνθρώπου, κι έγραψε:

«Δεν εχω να απαντήσω πολλά … ! 1. Εχω εξαιρετικούς φίλους Αλβανούς και θα τους τιμώ όπως ολους μου τους φίλους ! 2. Θεωρω την υπεργενίκευση επικίνδυνη για την Ανθρωπότητα. 3. Επειδή το όποιο Κράτος και οι εκπρόσωποι του υπηρετουν σκοτεινές δυνάμεις, δεν πέφτω στην παγίδα να τα τσουβαλιάζω όλα. Επίσης επειδή ασελγουν στον ονομα της Δημοκρατίας δεν θα καθαγιασω τους εθνικιστες και ναζιστες και τα διαταραγμενα μυαλα που δυστυχώς έχουν ! Τέλος… ΚΑΙ εγω είμαι Ελληνιδα ! Και ΕΠΕΙΔΗ είμαι Ελληνιδα και εχω μεγαλώσει με τις Ελληνιστικές άξιες, δηλώνω και τα παραπανω ! Και τα δηλωνω μετά απο συννενοηση του θυμικου μου με τον εγκέφαλο μου και οχι εν θερμω γιατί το εν θερμω εχει καταστρεψει τον Κοσμο !»

Είναι άξιο παρατηρήσεως, μέσα σέ ένα τόσο μικρό μήνυμα πώς έδωσε τό νόημα ένός άπίστευτου παραλογισμού πού θά άφηνε άφωνο άκόμη και κάποιον άπό τούς γενίτσαρους τής τηλεοράσεως. Ή θλίψη μου είναι άνείπωτη διότι άντιλαμβάνομαι, μέ τις όποιες γνώσεις έχω, ότι είναι φυσικώς καί πρακτικώς άδύνατον νά κατορθώση κάποιος νά μεταστρέψη αύτήν τήν τραγική διαστρεύλωση τής πραγματικότητος όπως διαφαίνεται μέσα άπό αύτά τά γραφόμενα, δεδομένου του ότι βγήκαν αβίαστα, μέ ευκολία και αυτοπεποίθηση άπό τον έσωτερικό κόσμο αυτής τής χρήστριας του διαδικτύου.

Πώς θά μπορούσε νά τό όνομάση κάποιος αύτό; Εγκληματική στάση; Συμπεριφορά έξ άμελείας; Αγαθή πρόθεση μέ κακή έπιρροή; Ανοησία; Η άβάσταχτη έλαφρότητα του είναι; Είλικρινά άδυνατώ νά τό τοποθετήσω, έτσι άποφάσισα νά γράψω λίγα πράγματα, μέ τήν έλπίδα νά δώσω στούς άλλους νά καταλάβουν τήν εντύπωση πού δημιούργησε καί τούς συνειρμούς πού μου προκάλεσε αύτό τό σχόλιο.

Τό μόνο καλό πού βλέπω είναι τό νά γράφονται οι άπόψεις σέ κοινωνικό δίκτυο καί μάλιστα όταν είναι άπαλλαγμένες άπό ψέμα, άνοησία καί δήθεν δημοσιογραφική εύαισθησία. Αύτά πού έγραψε ό φίλος μου καί διαβάζω, έχουν προσπαθήσει νά συμπεριλάβουν τήν περιγραφή όλου του πόνου ό όποιος έκλύεται άπό τον μακροχρόνιο έξευτελισμό πού είναι άποτέλεσμα τής άηδιαστικής «νεοφιλελεύθερης» σκέψεως πού επέβαλλαν διά τής βίας οι έλεεινοί δημοσιογράφοι (πιστά βρωμόσκυλα προς ένοικίαση, πού τούς φτάνει ένα καλό κομμάτι κρέας γιά νά πουλήσουν καί τή μάνα πού τούς γέννησε) καί τό κράτος πού ό άνόητος άποβλακωμένος, μαλθακός έλληνόφωνος βλάκας(πάντοτε κατά ποσοστό), ύποστήριξε δίνοντας τήν εύκαιρία στά προαναφερθέντα σκυλιά, νά χρησιμοποιήσουν τήν περίπτωσή του, νά τήν συζητήσουν, διαφημίσουν, έκμεταλλευτοΰν προκειμένου νά τήν χρησιμοποιήσουν γιά νά «πείσουν» μία άκόμη έπιπλέον μερίδα άνθρώπων πού μέ δυσκολία παίρνει άποφάσεις άπό μόνη της, πού δέν σκέπτεται άλλά ταύτοχρόνως έχει τήν άνάγκη νά νοιώθη ότι βρίσκεται μέσα σέ ένα μαντρί όπου κάποιος πετάει μέσα λίγο σανό κάθε ήμέρα γιά νά τήν κρατάει έν ζωή καί νά τής ρουφάει τό αίμα (άλλά αύτό δέν τήν νοιάζει).

Από τήν άλλη τό περίεργο φαινόμενο τής άνθρώπινης άκατανόητης συμπεριφοράς ή οποία προέρχεται άπό τήν ύπερτροφία του Σατανά τής άνθρώπινης ύπάρξεως πού λέγεται έγωϊσμός καί μετατρέπει τούς κατά τά άλλα έξαιρετικούς άνθρώπους σέ άποκρουστικά συνονθυλεύματα σάρκας καί οστών καί τούς ώνομάζει «νεοφιλελεύθερους άριστερούς» οί όποιοι άφού λόγω τής άναπηρίας τους έχουν συμμαχήσει μέ τήν έννοια του δήθεν προοδευτικού, προσπαθούν μάταια νά αύτοπραγματωθουν υιοθετώντας τήν κάθε άνοησία ή βλακεία που τούς πετάνε μέσα στο άδειο κεφάλι τους τά σκυλιά τής δημοσιογραφίας καί του κρατικού μηχανισμοὐ, διότι έτσι νομίζουν οί άνόητοι ότι «ξεχωρίζουν» άπό τό πλήθος τών άλλων μή προοδευτικών καί όχι τόσο εύαίσθητων όσο νομίζουν ότι είναι αύτοί.

Τά σκυλιά γνωρίζουν μέ τί έχουν νά κάνουν καί έκμεταλλεύονται στο έπακρο ρίχνοντας στά πόδια τους όλα τά άπαραίτητα γιά νά «τσιμπήσουν» αύτά τά όντα τής φτηνής διατροφικής άλυσίδας. Αύτά τά «άπαραίτητα» είναι ή …άγάπη, άλληλεγγύη, πράσινη άνάπτυξη, φιλελευθερισμός, πολιτική ορθότητα, άθεΐα, δέν ύπάρχει παρελθόν μόνο μέλλον. Τά άλλόκοτα αύτά όντα είναι τόσο άστεία πού έντελώς άπερίσκεπτα πέφτουν μέ τά μούτρα και καταβροχθίζουν αύτές τις δηλητηριώδεις τροφές καί μολύνουν τον έαυτό τους καί στην συνέχεια τούς γύρω τους καί τήν κοινωνία πού -κακώς- τούς φιλοξενεί, ένώ έπρεπε νά τούς άποβάλλη σαν λεπρούς.

Επειδή φαίνεται νά είναι συμφέρουσα έπιχείρηση αύτή ή έκμετάλλευση άμορφώτων ήλιθίων μέ περιορισμένη δυνατότητα άντιλήψεως, (αύτός είναι ό ορισμός τού νέου πολιτικώς όρθού ύβριδίου), χρησιμοποιούν τήν καλλιέργειά τους, όπως άκριβώς καί μέ τις θρησκείες καί μάλιστα ή έπιχείρηση μετατρέπεται σέ θρησκεία. Δούλεψε στο παρελθόν θά δουλέψη καί τώρα, τά άστεΐα άνθρωπάκια θά πέσουν καί πάλι εύκολα στήν παγίδα …τόσο άστεΐοι είναι. Μέ αύτόν τον τρόπο φτάνουν στο σημείο νά χρησιμοποιούν μία μικρή μολυσματική ομάδα σαν καρκινικό κύτταρο γιά νά έξαπλώσουν τήν άσθένεια μέχρι νά λάβη τις διαστάσεις τού «καθολικού καρκίνου» καί νά σκοτώση τον ξενιστή του.

Αύτό είναι μία άπό τις μεγάλες άλήθειες τις όποιες άδυνατούν νά διακρίνουν οί έν λόγω ήλίθιοι καί μάλιστα έπιτίθενται σέ όσους τούς προειδοποιούν ότι μέ αύτόν τον τρόπο στο τέλος θά πεθάνουμε όλοι· καί τά παράσιτα άλλά καί ό ξενιστής καί τότε τό παιχνίδι έχει τελειώσει. Έν τώ μεταξύ, παρατηρεΐται έπίσης ό ίδιος τρόπος καί ή ίδια τακτική μέ τήν οποία έπιβλήθηκαν όλες οί θρησκείες καί άντίστοιχα περνούν όλες τις φρικαλεότητες του σήμερα. Πώς γίνεται αύτό;

Στήν άρχή έρχονται σάν κακομοίρες μυξοπαρθένες καί ζητούν τήν συμπάθειά μας γιά μία θέση καί γι’ αύτούς πάνω σ’ αύτόν τον πλανήτη, γιά λίγη, συμπόνια καί λίγη άνθρωπιά, έπικαλοΰνται τήν ήθική καί μάς λένε νά μήν είμαστε άχάριστοι που ό Θεός μάς τά έδωσε έμάς όλα τά καλά, αύτούς όμως τους στέρησε κι έτσι σάν άνθρωποι ζητούν κι αύτοί οί κακόμοιροι «λίγα ψίχουλα άγάπης». Δέν πιστεύουν σέ κανένα Θεό κι όταν μιλάμε γιά ψίχουλα θέλουν όλη τήν φρατζόλα, άλλά καί τον τσόγλανο τον φούρναρη νά δουλεύη χωρίς άμοιβή γιά νά τούς δίνει τό ψωμί, άλλά αύτό δέν θά σάς τό ποΰνε έκείνη τήν ώρα, στηρίζονται στήν άφέλεια των «πονόψυχων» κορόϊδων γιά νά άποκτήσουν μία βάση.

Τολμάτε νά μου πείτε αν κάνω λάθος;

Έτσι δέν ξεκίνησαν καί οί χριστιανοί καί μετά έφαξαν τον μισό τότε κόσμο; Έτσι δέν έκανε καί ό μουχαμέτης πού πλανιόταν έπί χρόνια προσπαθώντας νά πείση τούς γύρω του μέχρι πού τό κατάφερε κι άρχισε νά σφάζη ό,τι εΰρισκε μπροστά του μέχρι πού κατάφεραν νά έχουν 57 κράτη, πού θεωρούνται πλέον μουσουλμανικά; Έτσι δέν άρχισαν νά σπρώχνουν τούς άνώμαλους καί τις λεσβίες καί τώρα έχουν λόγο μέσα στή Βουλή; Έτσι δέν σάς έκαναν καί μέ τούς λαθρομετανάστες πού τούς βάφτισαν πρόσφυγες καί μετά σάς άπαγόρευσαν νά χρησιμοποιείτε τήν λέξη λαθρομετανάστης; Έτσι δέν σάς κάνουν τώρα πού θά σάς ύποχρεώσουν νά μάθετε απ’ έξω καί άνακατωτά τά 30-40 προθέματα πού έπινόησαν οί πληρωμένοι της «νεοφιλελεύθερης προοδετικής άριστεράς» πού πρέπει νά χρησιμοποιείτε όταν άποτείνεστε σέ έναν ομοφυλόφιλο, λεσβία, τρανσέξουαλ, παιδόφιλο, νεκρόφιλο ή ό,τι άλλο στο διάολο έχει έπινοήσει ό άρρωστημένος έγκέφαλός τους; Κι αύτά όλα γιατί; Διότι ύπάρχουν οί ήλίθιοι πού άσπάζονται τις νεοφιλελεύθερες άριστερές καί άριστερίστικες ήλιθιότητες.

Ό κάθε νοικοκύρης πλέον θεωρεί ύποχρέωσή του νά πή ολόκληρη τήν προσευχή και νά κάνη μετάνοια πριν ξεκινήσει νά μιλάη γιά νά μήν ύποστή τήν μήνιν των άριστερόσκυλων. Πρέπει νά άποκαθαρθή άπό τό «μίασμα» τής δεξιάς, πρέπει νά μήν παράλειψη νά πή ότι δέν άνήκει στήν Χρυσή Αύγή, πρέπει νά πή ότι δέν είναι άκροδεξιός άλλά ούτε καί άκροαριστερός διότι άλλιώς τό σύστημα θά τον ξεβράση, πρέπει νά δώση τήν έντύπωση ότι είναι κι αύτός προοδευτικός, διότι άλλιώς κανείς δέν θά θέλη νά τον άκούση.

Και μαζί μέ όλα αύτά τί έπιτυγχάνουν τά καρκινικά κύτταρα; Έχουν έπιβάλλει τον τρόπο πού γίνονται οί συζητήσεις, έχουν δημιουργήσει καθεστώς, όπου εάν δέν άποδέχεσαι τούς όρους τους «πέφτουν» άπό παντοΰ άρπακτικά νά σέ ξεσκίσουν, ούρλιάζουν σάν γουρούνια πού τά σφάζουν: «φασίστα, φασίστα» γιά νά κάνουν θόρυβο καί νά μαζευτοΰν γύρω τους οί ύπόλοιποι λεπροί διότι πλέον έχουν άρχίσει καί άποκτούν οντότητα σάν ξεχωριστή κοινωνία, είναι σάν νά λέμε ότι ό καρκίνος είναι σέ τελική μορφή κι έχει κάνει μετάσταση στά πνευμόνια ή είναι καθολικός.

Επιπλέον δέ, έπιτυγχάνουν μέ αύτό τό τέχνασμα τής δήθεν μετριοπάθειας, νά παρουσιάζουν τήν δική τους θεώρηση σάν καλή καί ισορροπημένη διότι δέν είναι αύτοί άκραΐοι, οί άκραίοι είναι κάποιοι άλλοι, τόσο μακρυά πού τελικά δέν ύπάρχουν διότι ή άριστερά είναι άκραία άπό μονή της καί χειρότερη άπό τήν κάθε άκροδεξιά. Αύτό όμως τό ξέρατε; Όχι βέβαια κι επειδή δέν τό ξέρατε τώρα τό μαθαίνετε άπό τήν καλή γιά νά σάς μείνη τό μάθημα μιά καί καλή καί σ’ έσάς καί στά παιδιά σας. Άφού αύτοί κάνουν τό άφήγημα, τό λένε όπως τούς άρέσει κι άφού άκουστει, τό κάνουν νόμο καί μετά θανατική καταδίκη γιά όποιον παρακούσει.

Καιρός νά ξυπνάτε στο καθεστώς του Άρχιπελάγους Γκουλάγκ του Σολζενίτσιν.

Δέν μπορείτε νά καταλάβετε ότι αύτό είναι πιά άρρώστεια; Έτσι λοιπόν μέ αύτούς τούς τρόπους έπειδή ξέρουν πόσο άνόητα είναι τά άνθρωπάκια άρχισαν νά τούς δείχνουν σινεμά κι αύτά στήν άρχή ήταν πολύ εύτυχισμένα γιατί είχαν δωράν διασκέδαση. Τούς έβαλαν λοιπόν καί μάλιστα σέ σειρές τό μάθημα πού έπρεπε νά μάθουν. Έφιαξαν μία σειρά στήν τηλεόραση όπου ό ώραίος άλβανός, πήγε νά δουλέψη στά χωράφια του πλούσιου Έλληνα γεωκτήμονα καί άρχισε νά του πηδάη τή γυναίκα.

Ή κακομοίρα ή γυναίκα έπεσε στον έρωτα του δυναμικού άλβανού πού ήταν νεώτερος και δυνατώτερος άπό τον άνδρα της κι έτσι τό μήνυμα πέρασε στις μάζες των ήλιθίων, διότι χρησιμοποίησε μέ ύπουλο τρόπο …τό συναίσθημα τής γυναίκας πού είναι μία φυσική άδυναμία. Τό σχολείο τού λαού, όπως ήταν παλιά τό θέατρο, σήμερα είναι ή τηλεόραση καί ό δάσκαλος είναι αύτός πού «παραδίδει» μαθήματα καθημερινά στήν τηλεόραση. Είναι αύτό τό βρωμόσκυλο πού είπαμε πριν πού θά πούλαγε καί τήν μάνα του γιά ένα κομμάτι κρέας.

Άφού τό μήνυμα δόθηκε, όπως καταλαβαίνετε δόθηκε τό πράσινο φως έκμεταλλευόμενοι τήν άδυναμία των γυναικών νά άρχίση ή έπιμειξία μέ αύτήν τήν κατώτερη φυλή καί μάλιστα έπρόκειτο νά είναι εύκολο διότι οί περιπτώσεις νά δημιουργηθούν τέτοιες σχέσεις ύπήρχαν καί κυκλοφορούσαν στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις στις όποιες δινόταν ή εύκαιρία νά ζήσουν κι αύτές έναν έρωτα πού ήταν διάσημος γιατί είχε βγει καί στήν τηλεόραση. Αύτή ή συνταγή μέ λίγο άλατοπίπερο φεμινισμού καί άπελευθερώσεως άρχισε νά εύνοή τούς ειρηνικούς εισβολείς καί νά τούς καθιερώνη στήν άδύναμη κοινωνία.

Έθεωρεΐτο πλέον μαγκιά στις φτηνογκόμενες νά πηδιούνται μέ άλβανίδια γιατί έτσι ένοιωθαν διάσημες καί άπελευθερωμένες. Είναι χαρακτηριστικό τό ότι έκείνη τήν έποχή ύπήρξε κάποιος γνωστός άπό τον έπαγγελματικό χώρο όπου έμαθα ότι είχε χωρίσει γιατί ή γυναίκα του τό είχε σκάσει μέ τον άλβανό κηπουρό του. Μήπως ξεχνάτε τήν πιπίλα: « οί άλβανοί είναι άδέλφια μας»; Άπό πού κι ώς πού; Ποιος σάς τό είπε, κι άν τό είπε γιατί τό χάψατε;

Αύτοί λοιπόν πού έχετε γιά φίλους σας, έχουν καταλάβει όλες τις έπιχειρήσεις, τούς φούρνους, τά περίπτερα καί τά κομμωτήρια διότι τούς δώσατε χώρο καί δουλειά, οί φιλελέυθερες γυναίκες γίνανε παλλακίδες τους κι αύτοί μάς βρίζουν όσο ύπηρετούν θητεία στον Ελληνικό στρατό πού πληρώνετε έσεΐς άπό τήν τσέπη σας, τώρα άρχίζουν καί διεκδικούν τά έδάφη σας κι έσείς ψωνίζετε άπό τά μαγαζιά τους καί τούς παίρνετε κηπουρούς στά σπίτια σας μήπως καί ζήσετε κι έσείς τον άπαγορευμένο έρωτα πού σάς σερβίρισαν στήν τηλεόραση.

Καί άπό τότε άρχισαν καί σάς έπαιρναν καί τά σώβρακα, ή μία αξία μετά τήν άλλη έπεφτε κι όταν τις χάσατε όλες καί πέσατε σέ μαρασμό, σάς έφεραν τά τούρκικα σήριαλ.

Τί είναι τά τούρκια σήριαλ;

Είναι αύτά τά όποια σάς πήραν μέσα άπό τά χέρια τις αξίες, πού άφήσατε κί έφυγαν, είναι αύτό πού δέν έχετε πλέον διότι, τό δώσατε στήν πολιτική ορθότητα καί τήν προοδευτική άριστερά, είναι η άξιοπρέπεια πού χάσατε δεχόμενοι τούς άλβανούς στά βρώμικα κρεββάτια σας. Στά τούρκια σήριαλ βλέπετε τήν παλιά Ελληνική οικογένεια μέ τις άξιες της μέ τήν αύστηρότητα καί τήν πατριαρχία έτσι τούλάχιστον όσοι τήν ζήσαμε πρίν 40 χρόνια. ’Εάν ψάχνετε νά βρήτε λοιπόν γιατί είχαν τόσο άπήχηση αύτά τά σήριαλ, αύτή είναι ή άπάντησή σας. Όταν ξεπουλήσατε τό κορμί σας στούς άλβανούς καί τήν άξιοπρέπειά σας στήν άριστερά, μετά άρχίσατε νά άναπολείτε αύτό πού χάσατε καί πήγατε νά τό βρήτε στα τούρκικα σήριαλ.

Τί άλλο έκαναν παράλληλα; Σάς άπαγόρευσαν τό έθνικό σας σύμβολο χρησιμοποιώντας τήν δικαιολογία του άνύπαρκτου φασισμού και δέν μπορείτε νά αισθανθείτε ύπερήφανοι γιά τήν πατρίδα σας. Μήπως θά θέλατε νά πάτε στήν Τουρκία γιά λίγο – κοντά είναι – καί νά δείτε τί γίνεται άπό σημαίες έκεί; Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς έάν κάνεις ένα γύρο μέ τά μάτια σου θά δής δεκάδες σημαίες, μερικές δέ άπό αύτές, τεράστιες σέ διαστάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ό έθνικισμός άπαγορεύεται άπό τήν άριστερά στον τοπο πού έχει εντολή να μολύνει, άλλά έπιτρέπεται στις χώρες πού πρόκειται νά κατακτήσουν τό μέρος όπου διαφεντεύει ή άριστερά.-

Μέ αύτόν τον τρόπο λοιπόν μέ τήν τηλεόραση σάς πέρασαν εύκολα τήν ύπεροχή τού έχθρού σας, τήν ταπέινωση τήν δική σας και σάς προετοίμασαν γιά τήν πλήρη ύποταγή σας. Άφού λοιπόν κατάφεραν αύτά καί σάς άποδεκάτισαν σάν άνθρώπινες ύπάρξεις άπό τά κέρδη τους γέμισαν τις τηλεοράσεις μέ ήλίθιες έκπομπές γιά νά άλέσουν επιπλέον τήν προσωπικότητα καί ύπαρξή σας. Κάποια φιλόδοξα και άποπροσανατολισμένα άνόητα άτομα πού μουρμουρίζουν κάποιους ήχους μέ άκατάληπτο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μία κωδική γλώσσα μέ κινήσεις, χειρονομίες και πιθηκισμούς άπό διάφορα μέρη τής γής άποτελούν τό προσωπικό πού άθελά του έχει άναλάβει τήν τελική σας άποβλάκωση.

Αύτά τά χαμένα άτομα γίνεται προσπάθεια νά περάσουν σάν κάτι σημαντικό βάσει τού προγράμματος άποβλακώσεως τού πλανήτη όπως όπως είναι αύτά μέ τά ταλέντα τής μουσικής και τού τραγουδιού, τά survival (ή όπως άλλιώς τά λένε κ.λ.π.) μέ τό νά τούς έπιβάλλουν γιά πολλές ώρες στήν τηλεόραση νά κάνουν έντελώς άνούσια πράγματα καί νά τούς παίρνουν βίντεο σέ slow motion γιά νά κάνουν βέβαιο ότι οί κινήσεις τους θά καταγραφούν καλύτερα στο ύποδυνείδητο τών θεατών.

Γιατί; Διότι είπαμε τό σχολείο πλέον είναι ή τηλεόραση καί τό slow motion είναι σάν νά έξηγεί ό δάσκαλος μέ λεπτομέρεια κάτι γιά νά «μείνη» στο μυαλό τών μαθητών. Παράλληλα, προσδίδει σημαντικότητα στον τρόπο, τήν κίνηση, τήν έκφραση κ.λ.π. ώστε κάποιοι άλλοι νά «ζηλέψουν» κάποια έπιτυχημένη στάση ή κίνηση καί έτσι νά ονειρευτούν ότι θά έκαναν κάτι καλύτερο ή ότι ήταν αύτό πού κι έκείνοι ήθελαν στήν ζωή τους, δηλαδή κάτι παντελώς άνούσιο τό οποίο όμως ήταν στοχευμένο νά ένεργήση σέ χώρους πού δέν έλέγχονται εύκολα άπό τήν λογική.

Έτσι άλέθονται οί άνθρώπινες ύπάρξεις

Και τώρα λοιπόν άφού έξευτελίστηκαν τελείως, έρχονται οί κρατικοί δυνάστες της άριστεράς καί τής προόδου μαζί μέ όλον τον συρφετό τών σκυλιών πού άκολουθούν αύτές τις έκστρατείες καί άφού ξέρουν πώς είστε καί τί κάνετε, σάς λένε νά πάτε νά πηδηχτείτε μέ ύποσαχάριους άλλόφιλους γιά τό καλό τής «πατρίδος σας» διότι έάν δέν τό κάνετε – έρχεται ό μπαμπούλας – θά σάς κόψουμε τις συντάξεις, είμαστε γερασμένος λαός, δέν κάνουμε παιδιά, τό μαύρο είναι καλό, οί άράπηδες τήν έχουν μακρύτερη, ή Ακτή ’Ελεφαντοστού είναι γειτονική χώρα σέ έμπόλεμη κατάσταση καί είναι πρόσφυγες.

Ξεχνάμε όμως ότι στούς Έλληνες είναι άπαγορευτικό νά κάνουν παιδιά διότι θά τούς τσάκιση ή έφορία, άλλά στον μουσουλμάνο και τον άράπη είναι καλά γιατί άναβιώνουν τήν γερασμένη λευκή φυλή γι’ αύτό παίρνουμε τό σπίτι άπό τούς λευκούς μετά άπό πολλούς φόρους καί τό δίνουμε δωρεάν σέ παράνομους έποίκους, κατηγορούμε τούς Έλληνες γιά έθνικισμό άλλά τον έπιτρέπουμε στούς εισβολείς, οί έχθροί μας προσβάλλονται άπό τήν θρησκεία μας άλλά έμείς άπαγορεύεται νά προσβληθούμε γιατί είναι φιλοξενούμενοι (γιά τούς οποίους ποτέ δέν συναινέσαμε και δέν συμφωνήσαμε μέ κανέναν …άλλά τό έκανε ή προοδευτική άριστερά). Τό παππαδαριό έβγαλε τό σύμβολο τής πίστεώς του γιά νά μήν παρεξηγηθή ό μουσουλμάνος, άλλά έγραψε στά τέτοια του τό ποίμνιό του καί τούς πιστούς του.

  • Μήπως άρχίζετε νά καταλαβαίνετε τί σημαίνει άριστερά σάν κράτος;
  • Καί ποιος είναι ό τρόπος πού τελικά κατάφεραν νά έπιβληθούν;

Η νοοτροπία πού πέρασαν στούς άνυποψίαστους άνθρώπους, πού μέ τήν εγκληματική άφέλειά τους έπέτρεψαν σέ όλα αύτά νά έδραιωθούν μέσα στο σπίτι μας. Έάν είχατε λέπρα μέσα στο σπίτι σας, δέν θά τό άπολυμαίνατε; Ό τρόπος είναι άπλός καί γι’ αύτό είναι καί δύσκολος γιά νά γίνη άντιληπτός.

Αύτοί προκειμένου νά έπιτύχουν στήν άτζέντα τους κάνουν μία γενική άνακεφαλαίωση σε όλα, άλλάζοντας τούς ορισμούς τούς οποίους ένισχύουν μέ τήν άδιάκοπη έπανάλληψή τους στις τηλεοράσεις. Παίρνουν τήν όποια ΕΞΑΙΡΕΣΗ θέλουν καί τήν βαφτίζουν ΚΑΝΟΝΑ.

Έτσι σιγά-σιγά μέ τον καιρό γίνεται ή έξαίρεση κανόνας κι αύτό έπιτυγχάνεται διότι ό κόσμος είναι πολύ άνόητος καί δέν έχει σταθερές άξιες. Έτσι φτάσαμε έκεί πού φτύναμε τούς κίναιδους νά μην τολμάμε νά τούς μιλήσουμε, κί όχι μόνο, νά καταλαμβάνουν τό μεγαλύτερο ποσοστό στήν τηλεόραση καί νά βρίσκονται καί μέσα στήν Βουλή τών Ελλήνων. Παρομοίως μολυσμένη είναι καί ή άποψη τής κυρίας πού λέει ότι έχει φίλους άλβανούς καί είναι πολύ καλοί, τό ίδιο πού άκούω άπό πληθώρα προοδευτικών ήλιθίων πού αισθάνονται τήν ύποχρέωση νά λένε ότι έχουν φίλους ομοφυλόφιλους πού είναι έξαιρετικοί άνθρωποι.

Νά πάτε στο διάολο καί οί μέν καί οί δε, διότι φυσικά ήλίθιοι, δέν άντιλαμβάνεστε ότι έπιεδή αύτοί τό γνωρίζουν πώς είναι κακή μειονότητα, προσπαθούν νά βρούν τρόπο νά μπούνε μέσα στον ξενιστή τού οποίου τον ρόλο παίζετε έσείς… κι έτσι σάς είναι καλοί καί άγιοι, Τί στο διάολο δέν καταλαβαίνετε;

Επίσης, οί άνώμαλοι είναι καί πιο προσεγμένοι, πιο καθαροί, πιο προσεκτικοί, διότι βρίσκονται άκόμη σέ στάδιο έπιβολής καί θέλουν νά πάρουν ό,τι κατέχετε έσείς. Αύτό βολεύει καί τήν νεοταξική έποχή διότι αύτά τά άνώμαλα πλάσματα ξοδεύουν, ξοδεύουν ό,τι έχουν καί δέν έχουν, διότι δέν έχουν άλλους νά έξαρτώνται άπό αύτούς. Τί θά θέλετε νά μού πείτε τώρα, ότι οί πούστηδες πού ξέρετε είναι πολύ πιο περιποιημένοι καί μοσχοβολάνε καλύτερα άπό ό,τι οί περισσότεροι άνδρες; Βεβαίως, έσείς όμως άντιλαμβάνεστε γιατί; Οί άλβανοί, όσοι δέν είναι στην μαφία, δέν είναι λογικό νά σάς κάνουν τον καλό, βέβαια μέχρι νά σάς πάρουν καί τά σώβρακα καί μετά νά σάς μιλήσουν γιά τήν «μεγάλη Αλβανία» …

Ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς είχε τ’ άντερα να πεθάνει πολεμώντας στον δικό του πόλεμο κι όχι από υπερβολική δόση καπουτσίνο και iPhone. Καὶ φυσικὰ δεν έμεινε νὰ ζήσει μία περιγραφή ζωής τῶν άλλων ποὺ δὲν θὰ ήταν ἡ δική του παράσταση. Ετσι δὲν ἔμεινε κομπάρσος σὲ μία μεγάλη παραγωγὴ ἀλλὰ πήρε τὸν πρώτο ρόλο με αντάλλαγμα την ζωή του που ανέβασε στο ἐπίπεδο μίας έννοιας σὲ αντίθεση μὲ τὴν εύτελισμένη ζωὴ του σκουληκιού πού τρυπώνει μόνο όπου εἰναι υγρά καὶ σκοτεινά.

Περαστικά σας!!!

@ Tasos Paterakis

——————-

Το αιώνιο μυστήριο των «Δύο αλυσοδεμένων μαϊμούδων» του Pieter Brueghel the Younger

Ο Πίτερ Μπρίγκελ ή Μπρέγκελ ο πρεσβύτερος (περ. 1525-1530 – Βρυξέλλες, 1569) ήταν Φλαμανδός ζωγράφος, σχεδιαστής και χαράκτης γνωστός για τα τοπία του και τις αγροτικές σκηνές.

Ο Πίτερ Μπρίγκελ ή Μπρέγκελ ο πρεσβύτερος (περ. 1525-1530 – Βρυξέλλες, 1569) ήταν Φλαμανδός ζωγράφος, σχεδιαστής και χαράκτης γνωστός για τα τοπία του και τις αγροτικές σκηνές.

Δύο «εξωτικής» προέλευσης και φαινομενικά παραιτημένες από τα εγκόσμια μαϊμούδες (εικ. πρώτη) στέκονται αλυσοδεμένες στο περβάζι ενός φρουρίου που αγναντεύει τον ποταμό Σελντ ενώ στο βάθος διακρίνεται ο θαμπός ουρανός, με τα πουλιά να πετάνε ελεύθερα πάνω από την Αμβέρσα καθώς πλοιάρια της εποχής πηγαινοέρχονται στο λιμάνι. Ο αινιγματικός, αλληγορικός και αμυδρά απόκοσμης και ονειρικής υφής πίνακας του Πίτερ Μπρέγκελ του πρεσβύτερου είναι ένας από τους μικρότερους του Φλαμανδού ζωγράφου (οι διαστάσεις του είναι μόλις 20 Χ 23 εκ.), ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για τα πολύ μεγαλύτερα και συχνά πυκνοκατοικημένα ταμπλό του. Κατά καιρούς, το έργο που φιλοτεχνήθηκε το 1562, επτά χρόνια πριν από τον θάνατο του μεγάλου ζωγράφου, έχει προκαλέσει πολλές ερμηνείες σχετικά με τις πιθανές αλληγορικές ιδέες που είχε στο μυαλό του ο καλλιτέχνης κατά τη δημιουργία του και που ενδεχομένως αντηχούν έντονα ανά τους αιώνες μέχρι τις μέρες μας. Ο πιο γνωστός φόρος τιμής στον αινιγματικό πίνακα είναι το ποίημα με τίτλο «Δυο μαϊμούδες του Μπρέγκελ» που έγραψε η σπουδαία Πολωνή ποιήτρια Βισλάβα Σιμπόρσκα και δημοσιεύτηκε το 1957 και τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1996

 «Δυο μαϊμούδες του Μπρέγκελ»

Έτσι ονειρεύομαι τις πτυχιακές εξετάσεις μου:

στο παράθυρο κάθονται δυο αλυσωμένες μαϊμούδες,

έξω απ’ το παράθυρο φτερουγάει ο ουρανός και ξεπλένεται η θάλασσα.

Εξετάζομαι στην ιστορία του ανθρώπου: Τραυλίζω και κομπιάζω.

Η μια μαϊμού, τα μάτια στυλωμένα απάνω μου, ακούει ειρωνικά,

η άλλη τάχα λαγοκοιμάται 

– και όταν στο τέλος μιας ερώτησης απλώνεται σιγή,

μου κάνει τον υποβολέα με ένα απαλό κουδούνισμα της αλυσίδας

Πηγή: terrapapers.com

Μοιραστείτε το:
Tagged