Δυτικό Μέτωπο: Ποιοι είναι οι ρυπασμένοι χώροι στην Δυτική Αττική;

Αττική
Μοιραστείτε το:

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κατέθεσε επίσημο αίτημα στο υπ. Περιβάλλοντος προκειμένου να λάβει  αντίγραφο της  μελέτης με τον τίτλο: «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής».

Σύμφωνα με την σχετική αναφορά του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυ

ξης στην έκθεσή του για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας 2018 (βλ. σελ. 536, http://ekpaa.ypeka.gr/181019_Book-YPEKA_LOW.pdf), έχει ολοκληρωθεί η  μελέτη με τίτλο  «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής» (ανάδοχος κοινοπραξία ENVIROPLAN AE- EΠΕΜ ΑΕ- ENVECO AE με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον»).

Σύμφωνα με την  μεθοδολογία της μελέτης (που έχει δημοσιευτεί: http://www.epper.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1740) περιοχές σαν τη Δυτική Αττική και ειδικότερα περιοχές με χωματερές (ανενεργές και ενεργές), βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λοιπές οχλούσες δραστηριότητες, θεωρούνται ως περιοχές υψηλής προτεραιότητας.

Στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι καταγράφηκαν συνολικά 2.029 εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι τόσο σε εγκαταστάσεις σε λειτουργία όσο και ανεξέλεγκτοι χώροι χωρίς όμως να επισημαίνεται η ακριβής χωρική αναφορά αυτών των χώρων.

Στην έκθεση  του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να υπάρξουν τελικά συμπεράσματα ως προς την επικινδυνότητα και οικοτοξικότητα των ρυπασμένων χώρων.

Παρακαλούμε λοιπόν να μας χορηγηθεί αντίγραφο της μελέτης με τον τίτλο «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής» (ανάδοχος κοινοπραξία ENVIROPLAN AE- EΠΕΜ ΑΕ- ENVECO AE με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον») προκειμένου να ενημερωθούμε για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης.

Σας υπενθυμίζουμε πως το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (δηλαδή στην πρόσβαση σε αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιδράσεων , οχλουσών δραστηριοτήτων) έχει κατοχυρωθεί θεσμικά τόσο από  Ελλάδα όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

 Ειδικότερα η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των  Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (OUNECE) η οποία υπεγράφη στο Aarhus της Δανίας και εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus , υπεγράφη από την χώρα μας στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε μέσω σχεδίου νόμου που προτάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Νόμος υπ, αρίθμ.3422/12-12-2015 ( ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).

Σε κοινοτικό επίπεδο η Ε.Ε εξέδωσε για την εφαρμογή της σύμβασης , την Οδηγία 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην Περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης και για την ενσωμάτωση της οδηγίας εξέδωσε την ΚΥΑ υπαριθμ. ΗΠ 11764/653/2006(ΦΕΚ 327Β/17-32006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον .

 Επίσης εκδόθηκε η ΚΥΑ υπαριθμ. 9269/470/2007 – φεκ β΄/2-3-2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3(παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων η παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με τα θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής κατά την διάρκεια έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Εκ μέρους του  ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ ο Νίκος Σακούτης  Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης και μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ έθεσε το θέμα στην συνεδρίαση της ΠΕΔΑ την Τετάρτη 6/2/2019 και ζήτησε την στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Αττικής προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η μελέτη τον τίτλο : «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής».

 Η ΠΕΔΑ ομόφωνα αποδέχτηκε το αίτημα του Νίκου Σακούτη και του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η μελέτη.

Αθήνα 6/2/2019

Μοιραστείτε το: