Για όσους «πίστεψαν» ότι δεν θα ισχύσει: Αξιολόγηση σε Δημόσιο και ΟΤΑ από 1η Μαρτίου

Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Προθεσμίες και παράμετροι εφαρμογής

 «Αλλαγές στη διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επέφερε διάταξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 30/1/2019 και αποτελεί πλέον το αρ.43 του ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α’ 17/7.2.2019).

Ο νέος νόμος όρισε πως οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετράμηνου (και όχι τρίμηνου ως ίσχυε) κάθε έτους. Ειδικά, όμως, για το τρέχον έτος καθόρισε ότι η αξιολόγηση διενεργείται από την 1η Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου 2019.

Οι εκθέσεις που θα συνταχθούν φέτος αφορούν την αξιολογική περίοδο του 2018.  Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Μέρος Β’ του ν.4369/2016, όπως έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί.  Η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων καθορίζεται σε Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ με μετέπειτα νομοθετική αλλαγή εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή της, μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Σημαντική παράμετρο του συστήματος αποτελεί το γεγονός πως η Κυβέρνηση, προκειμένου να επιτύχει την εφαρμογή του, συνέδεσε την αξιολόγηση με άλλες διαδικασίες που φέρουν μείζον ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων.  

  • Συνδέεται με τη μείωση του χρόνου προαγωγής, καθώς σε περίπτωση που υπάλληλος λαμβάνει για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος.  
  • Αποτελεί κριτήριο που μοριοδοτείται στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων.
  • Είναι μία εκ των προϋποθέσεων εγγραφής υπαλλήλου στο “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης”, εγγραφή που έχει σχέση με τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο δημόσιο τομέα.

Στην ίδια κατεύθυνση το αρ.36 του ν.4489/17 (γνωστό ως “Τροπολογία Γεροβασίλη”) για τον αποκλεισμό από τις κρίσεις προϊσταμένων όσων δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ρύθμιση “κόκκινο πανί” για τους εργαζομένους, που το Υπουργείο επανεξετάζει.

Γενικός κανόνας είναι ότι αξιολογητές των υπάλληλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης, με τη νομοθεσία να έχει ειδικές προβλέψεις, όπως για τους Γενικούς Διευθυντές, για τις αυτοτελείς μονάδες, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε πολιτικά γραφεία κ.ο.κ.

Όσον αφορά τους αποσπασμένους υπαλλήλους, συντάσσονται Εκθέσεις από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Μεταβολή που επέφερε το πρόσφατο αρ.43, είναι πως κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει Εκθέσεις για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι τουλάχιστον μήνες.

Επιπλέον, το ίδιο άρθρο ρητά όρισε πως σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

Εξαίρεση στις δύο ανωτέρω ρυθμίσεις παραμένει το εδ.β’ της περ.γ’ της παρ.2 του αρ.16, οι περιπτώσεις δηλαδή που αξιολογητές είναι Υπουργός, Γενικός Γραμματέας, μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης κλπ.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Αν η απόκλιση μεταξύ τους υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια καθίσταται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι εκθέσεις.

Βαθμολογία κάτω του 60 πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων ή άλλων στοιχείων, που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Κάθε αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει πως έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι μικρότερος του 75, καταγράφοντας αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του.

Η αποκλειστική προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι 7 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση της Έκθεσης στον υπάλληλο, ενώ η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα περιέλθει σε αυτήν η ένταση.

Ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο σύστημα αξιολόγησης υπάγονται οι μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.15 του ν.4369/2016, οι εκθέσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού συντάσσονται από το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα, εφόσον οι πιο πάνω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτούς.

Με έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διατυπώσει την άποψη ότι δεν προκύπτει η δυνατότητα σύνταξης των εκθέσεων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων από το Δήμαρχο, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα παρ.6.

Τέλος, να σημειωθεί πως το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των Προϊσταμένων από τους υφισταμένους υπαλλήλους τους, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το υπόδειγμα του οποίου έχει επίσης καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.»

Πηγή: airetos.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged